Zgodovina projekta


Kratka zgodovina nastanka spletne predstavitve (Jurij Fikfak)

Dr. Tone Cevc je v treh izdajah od leta 1972 naprej opisal življenje in ljudsko izročilo pastirjev na Veliki planini.

Zaradi raznovrstnega gradiva in načina predstavitve je bilo delo mikavno spremeniti v večpredstavnostno aplikacijo za svetovni splet. Zelo raznovrstno gradivo je bilo sistematično urejeno in je obsegalo besedilo, objavljeno v knjigi, risbe, načrte stavb, številne fotografije, filme, pesemske primere in tonske posnetke. Za spletno predstavitev je bilo potrebno najprej ustrezno prilagoditi besedilo nelinearnemu mediju; pri tem delu se je pokazalo, da je možno in potrebno marsikje podati bolj zaokroženo podobo posameznih kulturnih prvin na Veliki planini; Tone Cevc je dodatno raziskal nekatere pojave in napisal podrobnejše in številnejše definicije nekaterih ključnih pojmov, ki so zdaj dostopni v posebnem nivoju iskanja informacij, v besedišču; potrebno je bilo dodatno posneti filmsko in slikovno gradivo.

Obdelava etnološke monografije Velika planina. Življenje, delo in izročilo pastirjev na spletnih straneh Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti je rezultat večletnih prizadevanj za večpredstavnostno obdelavo etnološkega gradiva, ki je v drugi polovici devetdesetih let 20. stoletja nastajala v okviru Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU.

 


>>>